มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า
การสร้างแบรนด์ร้านกาแฟ (Branded Café) กับธุรกิจนอนออยล์ (Non-oil Business)
การรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) กับ เครื่องหมายการค้า “ปุ๋ย”
คุณค่าแบรนด์ (Brand Equity) กับ ธุรกิจขายตรง
Read More >>  
Glossary of Intellectual Property (English - Thai) Second Edition
Read More >>  
 

เนื่องจากวิธีการบัญชีเดิมสำหรับสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (TAS 17) เรื่อง สัญญาเช่า ได้กำหนดให้จัดประเภทสัญญาเช่าเป็น 1) สัญญาเช่าการเงิน หรือ 2) สัญญาเช่าดำเนินงาน และบันทึกบัญชีสำหรับสัญญาเช่าทั้งสองประเภทนี้อย่างแตกต่างกัน โดยไม่ได้กำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดำเนินงาน  ซึ่งส่งผลให้สัญญาเช่าหลายรายการไม่ถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งที่ “สิทธิการใช้สินทรัพย์ (right-of-use)” ที่เป็นสัญญาเช่านั้นตรงกับข้อกำหนดและนิยามของสินทรัพย์และหนี้สิน

ทั้งนี้ วิธีการบัญชีใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (IFRS 16) เรื่องสัญญาเช่า จึงกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้ “สิทธิการใช้สินทรัพย์” เป็นสินทรัพย์ (right-of-use asset) และรับรู้หนี้สินจากภาระผูกพันที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าเข้ามาในงบการเงิน  ซึ่งจะส่งผลให้ให้สินทรัพย์และหนี้ สินที่เคยอยู่นอกงบแสดงฐานะการเงินได้มาอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินอย่างเป็นทางการ และถือเป็นการเปิดเผยข้อมูลสะท้อนสภาพความเสี่ยงทางการเงินและเงินทุนของผู้เช่าได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานเรื่องสัญญาเช่าดังที่กล่าวข้างต้นจะส่งผลกระทบต่อกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAEs) รวมถึงรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ และกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ  (NPAEs) ที่เลือกทำบัญชีโดยใช้มาตรฐานฯ ชุดใหญ่ (TFRS for PAEs) นอกจากนี้ยังส่งผลต่อกิจการที่เป็นผู้เช่าสินทรัพย์โดยเฉพาะกิจการที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  กิจการในกลุ่มธุรกิจขนส่งและสายการบิน  ค้าปลีก สื่อสาร โรงพยาบาล กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก กิจการโรงแรม กิจการพลังงาน  โดยจะกระทบมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับมูลค่าของสัญญาเช่าที่ทำไว้ว่ามากน้อยขนาดไหน

ทั้งนี้ “มูลค่าของสิทธิในการใช้สินทรัพย์” จึงต้องถูกทำการประเมินเพื่อประกอบมาตรฐาการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 สัญญาเช่า (Leases) กิจการต่างๆ ควรมีการเตรียมความพร้อมสำหรับ IFRS 16 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยในปี2563

 


 
HOME l ABOUT US l SERVICES l OUR CLIENTS l BLOG
UK VALUATIONS AND AGENCY CO., LTD.
9th Floor, L.P.N. Tower, 216/26 Nang Linchee Rd.,
Chongnonsee,Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel : 66(0) 2285-4508 (Auto) Fax : 66(0) 2285-2408, 66(0) 2285-2411
Copyright © 2014 UK VALUATIONS AND AGENCY CO., LTD. All Right Reserved.